Wat is de beweging

De Beweging is in 2016 gestart om de gezondheid van alle Limburgers te versterken en de ambities van de sociale agenda 2025 te ondersteunen. Gedurende een periode van 9 jaar worden met, voor en door de Limburgers diverse initiatieven bedacht en gestart om vanuit het gedachtegoed van Positieve Gezondheid de eigen regie van mensen optimaal te ontwikkelen en hun eigen beleefde gezondheid en veranderwensen centraal te stellen. Geen eenvoudige opgave doch wel heel erg nodig om de kwaliteit van leven, werken en wonen in onze provincie op een dusdanig niveau te brengen dat het als bron van het goede leven wordt ervaren. En onze ambitie is groot, we willen in Nederland de eerste positief gezonde provincie zijn. Een heuse transformatie die een cultuur van gezondheidsbewustzijn vraagt waarbij de kracht van Limburg, het behulpzame, het sterke netwerken en verenigingsleven optimaal de ruimte krijgt. Hiertoe biedt de beweging een vindplek, een knooppunt waar alle kennis, ervaring en het netwerk bij elkaar komt en waar iedere Limburger, inwoner, professional en organisatie op aan kan sluiten. We verzamelen alle bruikbare informatie, doen onderzoek, bieden scholing en een enorm netwerk binnen alle domeinen en alle inwoners. Voor alle levensfasen van ongeboren tot en met palliatieve fase Alleen samen kunnen we onze ambitie waarmaken, met trots en vanuit (lokale) verbinding. 

Beweging Limburg Positief Gezond

De afgelopen jaren hebben we ingezet op het (mede) inspireren en aanjagen van het inzetten van het gedachtegoed Positieve Gezondheid in de provincie Limburg. Talloze organisaties, professionals en burgers zijn inmiddels aan de slag met Positieve Gezondheid.  Het enthousiasme is onverminderd groot.

Doorontwikkeling
Nu staan we voor een nieuwe uitdaging om de huidige Beweging Limburg Positief Gezond door te ontwikkelen en in te zetten op verdieping en verduurzaming. De afgelopen periode hebben we gebruikt om te verkennen wat dat betekent voor het actiecentrum Limburg Positief Gezond. We hebben gesprekken gevoerd met alle partners en er is een nieuw plan geschreven (Beweging Limburg Positief Gezond, fase 2, 2020-2022). Deze nieuwe fase betekent een andere rol voor alle huidige partners en het actiecentrum Limburg Positief Gezond. We zetten in op uitbreiding van het netwerk, bundeling en verspreiding van kennis en ervaring en het ontwerpen en inrichten van een structuur t.b.v. verduurzaming van de Beweging. Daarnaast willen we graag blijven inspireren en aanjagen, en het aanspreekpunt zijn voor alle leden en potentiele leden die actief aan de slag zijn of willen met het gedachtegoed Positieve Gezondheid.
We hebben ons tot doel gesteld om te transformeren van actiecentrum naar de Beweging Limburg Positief Gezond, die wordt gedragen door een veelheid aan leden (organisaties en individuen) die het gedachtegoed omarmd hebben en hiermee actief aan de slag zijn in Limburg, en samen werken aan verbinding, verdieping en verduurzaming. Zo werken we samen aan een positief gezond Limburg.

Het kernteam
De Beweging Limburg Positief Gezond wordt sinds januari 2020 gehost door Burgerkracht Limburg. Op bestuurlijk niveau hebben de partners, de bestuurder van Burgerkracht Limburg mandaat gegeven om samen met het kernteam (voorheen actiecentrum, bestaande uit medewerkers van de kernpartners van de Beweging) de plannen uit te werken. Ook biedt Burgerkracht Limburg onderdak aan de Beweging en verzorgt de benodigde faciliteiten.