Maandag, 25 maart 2019

Plus-punt ouderenzorg in Oostelijk Zuid-Limburg

Oostelijk Zuid-Limburg is een laagdrempelig centrum voor ouderen rijker: het PlusPunt Ouderenzorg. Dit expertisecentrum opent op 1 maart aanstaande haar deuren. Vanaf die dag kunnen oudere patiënten met complexe problematiek terecht voor poliklinische eerstelijnsdiagnostiek en advies. Daarnaast kunnen huisartsen advies inwinnen over het realiseren van structurele ouderenzorg in de wijk. Met als doel het voorkomen van noodsituaties en crisisopnames.

Een huisarts kan oudere patiënten verwijzen naar het PlusPunt Ouderenzorg wanneer ze ondersteuning en advies nodig hebben bij complexe problematiek. Hierbij hoeft hij ze dus niet meteen naar het ziekenhuis te sturen. Te denken valt aan problemen op het gebied van bewegen, het hebben van meerdere ziekten en medicijnen, verwardheid en gewichtsverlies. Een analyse op het PlusPunt door een specialist ouderengeneeskunde of een geriater kan voorkomen dat een oudere patiënt instabiel wordt en alsnog in het ziekenhuis terech komt. Daarmee draagt het PlusPunt Ouderenzorg bij aan de verbetering van kwaliteit van de zorg voor de ouderen en aan het beheersen van de zorgkosten.

Geen behandeling maar diagnostiek en zorgplan opstellen
De huisarts verwijst een patiënt naar het PlusPunt Ouderenzorg. Een patiënt kan zichzelf dus niet aanmelden. Het bezoek van een oudere aan het PlusPunt is in principe eenmalig. De nadruk tijdens het bezoek ligt op diagnostiek en het opstellen van een zorgplan. Er vindt geen behandeling plaats in het PlusPunt Ouderenzorg. In uitzonderingsgevallen kan een vervolg- of controleconsult op het PlusPunt Ouderenzorg worden aanbevolen.

Gedegen triage
Op het PlusPunt Ouderenzorg zal één keer per week een klinisch geriater en een specialist ouderengeneeskunde alternerend een spreekuur verzorgen, ondersteund door een gespecialiseerd verpleegkundige. Er vindt een gedegen triage plaats volgens het bekende ‘stepped care model’ van het PlusPunt. Hierbij wordt de meest laagdrempelige vorm van zorg geboden: e-consult, telefonisch consult, fysiek consult op PlusPunt Ouderzorg of een advies verwijzing tweede lijn.

Bijdragen aan betere zorg en gezondheid tegen minder kosten
De ontwikkeling van het PlusPunt is één van de resultaten van het samenwerkingsinitiatief MijnZorg. Binnen MijnZorg pakken HuisartsenOZL, Zuyderland Medisch Centrum, Huis voor de Zorg en CZ samen de handschoen op om een toekomstbestendige integrale populatie gebonden aanpak te ontwikkelen in Oostelijk Zuid-Limburg. Een aanpak die leidt tot kwalitatief goede zorg en gezondheid en de groei van de zorgkosten beperkt. Meer informatie over MijnZorg leest u op www.mijnzorg-ozl.nl

(Overgenomen uit ZorgenZ, 26 FEBRUARI 2018. Foto: creative commons)