Dinsdag, 30 maart 2021

Positieve Gezondheid is dé sleutel naar de oplossing

De burger moet zoveel mogelijk in de gelegenheid zijn zelf de regie te voeren over zijn eigen leven. Daarnaast is het van belang dat de samenwerkende partners dezelfde taal spreken rondom Positieve Gezondheid. Twee goede redenen waarom GGD Zuid Limburg kernpartner is van de beweging Limburg Positief Gezond. We spraken met Robert Bergs, medewerker afdeling Kennis en Innovatie bij GGD Zuid Limburg.

De zes pijlers passen goed bij de ambitie van GGD
“Positieve Gezondheid biedt de mogelijkheid om in verbinding te komen met ketenpartners die dezelfde taal spreken. Bij mensen in een kwetsbare positie is het heel belangrijk dat ze zelf regie hebben over hun eigen gezondheid. En dat ze daarnaast invloed kunnen uitoefenen op hun eigen gezondheidstoestand. Publieke gezondheid gaat niet alleen over het lichamelijk functioneren. Het gaat ook over onder andere zingeving, welbevinden, kwaliteit van leven, meedoen. De pijlers van Positieve Gezondheid sluiten aan bij de ambitie van GGD Zuid Limburg.
Binnen de GGD hebben we zes afdelingen met allemaal verschillende taken. De afdelingen zijn voor het resultaat afhankelijk van de omgeving en de samenwerking met ketenpartners. Daarbij komt dat niet alle ketenpartners al vanuit het gedachtegoed van Positieve Gezondheid werken. En de vraag is: áls ze hiermee gaan werken, sluit dit dan aan bij de manier waarop andere partners ermee werken? Het kan in de toekomst zo zijn dat afdeling A met het spinnenweb aan de slag gaat, Afdeling B met het voeren van het andere gesprek en C met beide. Afdelingen maken hun eigen ontwikkeling door, maar de ambitie van de GGD is om professionals te scholen en het gedachtegoed breder in te bedden in de praktijk van de GGD.”

Op zoek naar een gemeenschappelijke taal
“De beweging Limburg Positief Gezond is van organisaties voor organisaties. De beweging biedt  organisaties de mogelijkheid informatie te delen en creëert een platform waar informatie rondom het thema Positieve Gezondheid beschikbaar is. Ook betekent het dat je als kernpartner je kennis, kunde en ervaringen deelt met andere organisaties. Wij als GGD hebben een groot netwerk en hebben dus verbinding met veel organisaties die zich bezighouden met publieke gezondheid. We hebben daarnaast een afdeling Kennis en Innovatie in huis die beschikt over data op het gebied van publieke gezondheid. De GGD is dus op verschillende fronten een echte meerwaarde voor de beweging. En andersom is het voor de GGD natuurlijk ook gunstig om kernpartner te zijn. We kunnen binnen de beweging op zoek gaan naar een gemeenschappelijke taal. Zodat iedereen hetzelfde gaat denken over gezondheid. Nu worden er verschillende definities gehanteerd. Het grootste effect van Positieve Gezondheid gaan we ervaren als zoveel mogelijk organisaties meedoen én dezelfde taal spreken.”

Positieve Gezondheid helpt bij inlopen gezondheidsachterstand
“In Zuid-Limburg is het slecht gesteld met de gezondheid. Op veel gebieden scoort deze regio slechter dan landelijk: een lagere arbeidsparticipatie, een lagere levensverwachting, een ongezondere leefstijl, meer gebruik van jeugdhulp, meer onderwijsachterstanden, meer overgewicht, meer tienerzwangerschappen en meer kinderen in armoede. De bedoeling is dat we die achterstand de komende jaren gaan inlopen. GGD Zuid Limburg participeert daarom in het project Trendbreuk. Positieve Gezondheid kan hierin een belangrijke rol spelen. Of iemand nu 18 of 80 is, je kunt voor iedereen hetzelfde concept gebruiken. Dat is heel erg van belang voor de GGD.” 

Dé gezamenlijke sleutel naar de oplossing
“Het concept van Positieve Gezondheid gaat er vooral om dat de burger zoveel mogelijk in de gelegenheid is zelf de regie te voeren over zijn eigen leven. En dat hij zoveel mogelijk keuzes en invloed kan uitoefenen op zijn eigen gezondheidssituatie. Het tweede belangrijke aspect is dat het goed is dat de samenwerkende partners dezelfde taal spreken. Dit betekent ook dat samenwerkende partners kunnen zeggen: we werken volgens hetzelfde concept en hanteren dezelfde taal. Als iemand het bijvoorbeeld over zingeving heeft, kan het niet zo zijn dat de ander niet weet waarover hij het heeft. De zes dimensies van Positieve Gezondheid zijn daarom dé gezamenlijke sleutel naar de oplossing voor een gezondheidsachterstand, een ongezonde of ongunstige situatie.”

GGD is er voor de publieke gezondheid
“GGD Zuid Limburg beschermt, bewaakt en bevordert de gezondheid van alle Zuid-Limburgers. Hierbij hebben wij speciale aandacht voor mensen in een kwetsbare positie. De GGD voert een aantal wettelijke taken uit zoals veilig thuis, acute zorg, Jeugdgezondheidszorg, infectieziektebestrijding, monitoring volksgezondheid en beleidsadvisering aan gemeenten en organisaties. Ook zijn we belast met bestuurlijke taken. Denk aan een onderzoek doen in opdracht van gemeenten naar onderwerpen die betrekking hebben op publieke gezondheid. Bijvoorbeeld: de geluidsoverlast van AWACS-vliegtuigen, het realiseren van een trendbreuk, ondersteunen van gezonde kinderopvang en de ontwikkeling van de Gezonde Basisschool van de Toekomst. De GGD voert deze taken uit voor de gemeenten. Je kunt je voorstellen dat je die taken beter collectief uit kunt voeren dan voor iedere gemeente apart. Daarvoor is het regionale gezondheidsbeleid vastgesteld door alle 16 gemeenten in Zuid-Limburg.”